بنام او . . .

زندگی عشق است
عشق افسانه نیست
آن که عشق را افرید دیوانه نیست

عشق آن نیست که کنارش باشی
عشق آن است که به یادش باشی
عشق آن نیست که یک دل به صد یار دهی
عشق آن است که صد دل به یک یار دهی