با Amazing Alex برای اتفاقی شگفتانگیز آماده شوید!برترین ها :

برای اتفاقی شگفتانگیز آماده شوید!

بازی جدید فکری/فیزیکی از سازندگان پرندگان خشمگین! الکس شگفتانگیز را ملاقات کنید. این بچه تصوراتی بدون حد و مرز دارد و میتواند از هرچیزی ماجرایی خلق کند!