متادیتا چیست و چه طور اطلاعات متادیتای اسناد و تصاویر را حذف کنیم؟
در بررسی مشخصات یک فایل تصویری یا موسیقی با مجموعهای از برچسبها و توضیحات مواجه میشویم که اطلاعات زیادی در مورد فایل به ما میدهند. در اسناد آفیس هم نام مولف، عنوان و توضیحات زمانی قابل رویت است. در مورد PDFها هم همین طور است. به این اطلاعات اصطلاحاً Metadata گفته میشود. ممکن است به لحاظ امنیتی مایل به حفظ این اطلاعات مهم در کنار فایل نباشید و بخواهید آن را حذف کنید. در ادامهی مطلب به روشهای حذف متادیتا با نرمافزارهای مختلف میپردازیم.