پایونیر خبر از توسعهی دیسکهای بلو-رِی با ظرفیت 256 گیگابایت داد
کمپانی ژاپنی پایونیر خبر از تحقیقات خود برای طراحی و تولید دیسک جدیدی داده است که قابلیت ذخیرهی اطلاعات بیشتری را در مقایسه با دیسک بلو-رِی معمولی دارد. این کمپانی ژاپنی در ابتدای هفتهی جاری از توسعهی این دیسک جدید خبر داد که قادر است تنها در یک لایه به میزان ۲۵۶ گیگابایت داده ذخیره کند.