شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :546921_LaieA_045:
  546921 LaieA 045
  546921 LaieA 045
 • :847720_girl_cray:
  847720 Girl Cray
  847720 Girl Cray
 • :jealous:
  Jealous
  Jealous
 • :74747:
  :74747:
  :74747:
 • :17:
  17
  17
 • :536620_phil_15:
  536620 Phil 15
  536620 Phil 15
 • :sarcastic:
  Sarcastic
  Sarcastic
 • :126fs4147532:
  126fs4147532
  126fs4147532
 • :382221_Laie_53:
  382221 Laie 53
  382221 Laie 53
 • :847020_l_girl_kiss:
  847020 L Girl Kiss
  847020 L Girl Kiss
 • :53720_drinks:
  53720 Drinks
  53720 Drinks
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :517321_LaieA_052:
  517321 LaieA 052
  517321 LaieA 052
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :39021_643520_declar
  39021 643520 Declare
  39021 643520 Declare
 • :675620_JC_ghey:
  675620 JC Ghey
  675620 JC Ghey
 • :dancegirl2:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :89:
  89
  89
 • :804921_81520_hi:
  804921 81520 Hi
  804921 81520 Hi
 • :hiker:
  Hiker
  Hiker
 • :7165:
  7165
  7165
 • :th_running1:
  Th Running1
  Th Running1
 • :4fvgdaq_th:
  4fvgdaq Th
  4fvgdaq Th
 • :510520_phil_45:
  510520 Phil 45
  510520 Phil 45
 • :oregonian_winesmile
  Oregonian Winesmiley
  Oregonian Winesmiley
 • :84:
  84
  84
 • :hanghead:
  Hanghead
  Hanghead
 • :660420_blush:
  660420 Blush
  660420 Blush
 • :crazy:
  Crazy
  Crazy
 • :229:
  229
  229
 • :acigar:
  Acigar
  Acigar
 • :154fs232528:
  154fs232528
  154fs232528
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :273920_mail1:
  273920 Mail1
  273920 Mail1
 • :4869:
  4869
  4869
 • :connie_24:
  Connie 24
  Connie 24
 • :2qcmh45:
  2qcmh45
  2qcmh45
 • :427120_yahoo:
  427120 Yahoo
  427120 Yahoo
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :34zn0n5:
  34zn0n5
  34zn0n5
 • :770620_dash2:
  770620 Dash2
  770620 Dash2
 • :Ghelyon:
  Ghelyon
  Ghelyon
 • :621221_LaieA_011:
  621221 LaieA 011
  621221 LaieA 011
 • :connie_1:
  Connie 1
  Connie 1
 • :snapoutofit:
  Snapoutofit
  Snapoutofit
 • :129fs3867689:
  129fs3867689
  129fs3867689
 • :426320_give_heart:
  426320 Give Heart
  426320 Give Heart
 • :coffeescreen:
  Coffeescreen
  Coffeescreen
 • :smoke:
  Smoke
  Smoke
 • :129fs370785:
  129fs370785
  129fs370785
 • :172821_578321_Laie_
  172821 578321 Laie 91B
  172821 578321 Laie 91B
 • :2020:
  2020
  2020
 • :sm194:
  Sm194
  Sm194
 • :128fs4765852:
  128fs4765852
  128fs4765852
 • :384821_249620_good:
  384821 249620 Good
  384821 249620 Good
 • :848220_girl_hysteri
  848220 Girl Hysteric
  848220 Girl Hysteric
 • :63719_putersmile2:
  63719 Putersmile2
  63719 Putersmile2
 • :707619_thankyou:
  707619 Thankyou
  707619 Thankyou
 • :vahidrk1:
  Vahidrk1
  Vahidrk1
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :9898:
  :9898:
  :9898:
 • :999:
  999
  999
 • 217319_holidayxmas
  217319_holidayxmas
  217319_holidayxmas
 • :character0114:
  Character0114
  Character0114
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :0909:
  :0909:
  :0909:
 • :127fs2928878:
  127fs2928878
  127fs2928878
 • pandaaa
  pandaaa
  pandaaa
 • :384619_sjwkg2z5f2rh
  384619 Sjwkg2z5f2rh11sz
  384619 Sjwkg2z5f2rh11sz
 • 1=205
  1=205
  1=205
 • :57021_LaieA_009:
  57021 LaieA 009
  57021 LaieA 009
 • :703921_LaieA_057:
  703921 LaieA 057
  703921 LaieA 057
 • :eghfal:
  Eghfal
  Eghfal
 • :2323:
  :2323:
  :2323:
 • :720_dash1:
  720 Dash1
  720 Dash1
 • 135519_bdayparty2
  135519_bdayparty2
  135519_bdayparty2
 • :6565:
  :6565:
  :6565:
 • air_kiss
  air_kiss
  air_kiss
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • 2496
  2496
  2496
 • 0019_lollipopsmiley
  0019_lollipopsmiley
  0019_lollipopsmiley
 • :683420_dance:
  683420 Dance
  683420 Dance
 • :don-t_mention:
  Don T Mention
  Don T Mention
 • :5:
  5
  5
 • :86076:
  :86076:
  :86076:
 • :0453:
  0453
  0453
 • 38719_santasmiley
  38719_santasmiley
  38719_santasmiley
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :rose:
  Rose
  Rose
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • hj9_854
  hj9_854
  hj9_854
 • :370219_tantrumsmile
  370219 Tantrumsmiley
  370219 Tantrumsmiley
 • :841221_Laie_49:
  841221 Laie 49
  841221 Laie 49
 • :00:
  :00:
  :00:
 • 1458
  1458
  1458
 • zardak (47)
  zardak (47)
  zardak (47)
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :4u2ap3b:
  4u2ap3b
  4u2ap3b
 • :890:
  :890:
  :890:
 • :276:
  276
  276
 • 25319_julrumf
  25319_julrumf
  25319_julrumf
 • :511120_phil_05:
  511120 Phil 05
  511120 Phil 05
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • 5h75dgdtyegdcg
  5h75dgdtyegdcg
  5h75dgdtyegdcg
 • :314320_kiss3:
  314320 Kiss3
  314320 Kiss3
 • :1345:
  :1345:
  :1345:
 • :0808:
  :0808:
  :0808:
 • zardak (41)
  zardak (41)
  zardak (41)
 • :671020_diablo:
  671020 Diablo
  671020 Diablo
 • :dan:
  Dan
  Dan
 • :pe468:
  :pe468:
  :pe468:
 • :245:
  245
  245
 • :pop c:
  :pop c:
  :pop c:
 • vnvf_3521
  vnvf_3521
  vnvf_3521
 • :311320_pardon:
  311320 Pardon
  311320 Pardon
 • :796521_761420_JC_ho
  796521 761420 JC Hourglass
  796521 761420 JC Hourglass
 • :aa234:
  :aa234:
  :aa234:
 • :7878:
  :7878:
  :7878:
 • :6021_LaieA_013:
  6021 LaieA 013
  6021 LaieA 013
 • sm2
  sm2
  sm2
 • :susel:
  Susel
  Susel
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :es467:
  :es467:
  :es467:
 • ::JoJo::
  ::JoJo::
  ::JoJo::
 • :494019_stp:
  494019 Stp
  494019 Stp
 • :muscular:
  muscular
  muscular
 • :49lpmxx:
  49lpmxx
  49lpmxx
 • 792_1044
  792_1044
  792_1044
 • :284519_snap:
  284519 Snap
  284519 Snap
 • :795520_girl_yes:
  795520 Girl Yes
  795520 Girl Yes
 • :gun:
  Gun
  Gun
 • :z34:
  :z34:
  :z34:
 • :ahaaa:
  :ahaaa:
  :ahaaa:
 • :5220_d_turn:
  5220 D Turn
  5220 D Turn
 • (sm1)
  (sm1)
  (sm1)
 • :649721_LaieA_035:
  649721 LaieA 035
  649721 LaieA 035
 • :consoling2:
  Consoling2
  Consoling2
 • :suicide2:
  Suicide2
  Suicide2
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :9056:
  :9056:
  :9056:
 • newssss
  newssss
  newssss
 • :452619_puppykisses:
  452619 Puppykisses
  452619 Puppykisses
 • :mornincoffee:
  Mornincoffee
  Mornincoffee
 • 15_7667
  15_7667
  15_7667
 • :795420_yes:
  795420 Yes
  795420 Yes
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :567:
  :567:
  :567:
 • :45678:
  :45678:
  :45678:
 • 4gjkfg
  4gjkfg
  4gjkfg
 • :632021_LaieA_041:
  632021 LaieA 041
  632021 LaieA 041
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :kk:
  :kk:
  :kk:
 • :130fs1258263:
  130fs1258263
  130fs1258263
 • sweerygkuyhopl
  sweerygkuyhopl
  sweerygkuyhopl
 • :893120_JC_doubleup:
  893120 JC Doubleup
  893120 JC Doubleup
 • 575757jgjgj
  575757jgjgj
  575757jgjgj
 • :260121_Laie_80:
  260121 Laie 80
  260121 Laie 80
 • :*:
  :*:
  :*:
 • :alone:
  :alone:
  :alone:
 • :4025mr7:
  4025mr7
  4025mr7
 • :sheyton:
  sheyton
  sheyton
 • :2mo5pow:
  2mo5pow
  2mo5pow
 • :wow
  :wow:
  :wow:
 • hh44329797
  hh44329797
  hh44329797
 • :890621_LaieA_024:
  890621 LaieA 024
  890621 LaieA 024
 • :karate:
  Karate
  Karate
 • 2Rahi
  2Rahi
  2Rahi
 • :188320_girl_nea:
  188320 Girl Nea
  188320 Girl Nea
 • :755320_shok:
  755320 Shok
  755320 Shok
 • :gaah:
  Gaah
  Gaah
 • :pp65:
  :pp65:
  :pp65:
 • :29dz8zk:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :4516:
  :4516:
  :4516:
 • :3384:
  3384
  3384
 • plugging-in-xmas-tre
  plugging-in-xmas-tree-smiley-emoticon
  plugging-in-xmas-tree-smiley-emoticon
 • :619120_sarcastic:
  619120 Sarcastic
  619120 Sarcastic
 • :2lxe53l:
  2lxe53l
  2lxe53l
 • 0040
  0040
  0040
 • onionnnn
  onionnnn
  onionnnn
 • :416721_390421_Laie_
  416721 390421 Laie 81
  416721 390421 Laie 81
 • :871420_girl_blush2:
  871420 Girl Blush2
  871420 Girl Blush2
 • :kap:
  Kap
  Kap
 • 2_4
  2_4
  2_4
 • :716519_shame:
  716519 Shame
  716519 Shame
 • :fly2:
  Fly2
  Fly2
 • :Vishenka_03:
  Vishenka 03
  Vishenka 03
 • :29:
  29
  29
 • :me:
  :me:
  :me:
 • 757419_nyparty
  757419_nyparty
  757419_nyparty
 • :600020_scratch_one-
  600020 Scratch One S Head
  600020 Scratch One S Head
 • 0o007
  0o007
  0o007
 • f56788
  f56788
  f56788
 • :Just_Cuz_19:
  Just Cuz 19
  Just Cuz 19
 • 2_2
  2_2
  2_2
 • :electricf:
  Electricf
  Electricf
 • :bollywood1:
  Bollywood1
  Bollywood1
 • :cancan:
  Cancan
  Cancan
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :bore:
  Bore
  Bore
 • :acigar (1):
  Acigar (1)
  Acigar (1)